Virtual and Augmented Reality Lab
Прозорец на иновациите

Лабораторията разработва 

Научна дейност

  • Подготовка, изследване и коригиране на тримерни модели на изделия и съоръжения в реално мащабна имерсивна среда при използване на естествени техники за взаимодействие, за целите на визуална верификация на конструкцията и свойствата на обектите и интеграция на тактилна обратна връзка и звукови ефекти за бързото разработване на системи и подпомагането на вземането на решения.
  • Разработване и приложение в практиката на методи за съвместна работа и интеграция на системите за виртуална реалност в цялостния процес на управление на жизнения цикъл на изделията директно в системите за виртуална реалност и реализиране на ефективен обмен на информация между CAD програми и системи за виртуална и разширена реалност.
  • Развитие и приложение в практиката на методите за виртуално прототипиране въз основа на съвместната работа на програмни продукти за инженерен анализ и симулация със системи за виртуална и разширена реалност.
  • Развойна дейност за разработване на нови методи, технологии, интерфейси и техники на взаимодействие, инструменти и помощни средства.
  • Използване на изкуствено създадена мултимодална виртуална среда за обучение (арена) с различни нива на имерсия заедно с разработване на съответните сценарии и наративи.
  • Мултимодално представяне, проучване и извличане на информация от големи обеми от данни (data mining), 3D прожекции на презентации, видео и симулации.
  • Развитие и приложение в практиката на методите за виртуални видеоконферентни услуги и виртуално продуктово представяне.